Bolivia och Colombia

Autismcenter i Bolivia och Colombia

Psykologer utan gränser är med och driver ett projekt där målsättningen är att öka kunskap och utbyta erfarenheter om autism och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer (ADHD, Autism, Tourettes syndrom, Intellektuell funktionsnedsättning). Deltagare i projektet kommer att vara föräldrar, klinisk personal och studenter från universitetet, från både Bolivia och Colombia.

Under 2018-2019 har vi tillsammans med föräldraförening, ABOPANE i Bolivia startat upp ett kompetenscenter och klinik för neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och ungdomar, främst autism. Projektet startade år 2018 men har legat på is på grund av pandemin och politiska omständigheter i regionen. Vi planerar att under 2021-20122 återuppta samarbetet. Ett liknande samarbete med kliniker i Colombia planeras starta. 

Syftet med projekten i både Colombia och Bolivia är främst att:

  1. Bidra till ökad kunskap om autism (ASD) genom psykoedukation för föräldrar och skapa förutsättningar för samarbete som kan vara till nytta för personer med ASD i Bolivia och Colombia.
  2. Öka kunskapen om tidiga signaler, utredning och interventioner för barn och ungdomar med ASD med kliniker som arbetar med målgruppen samt skapa ett långsiktigt fruktbart samarbete mellan yrkesverksamma från Bolivia, Colombia och Sverige.