Avslutade projekt

Autismcenter i Bolivia 

PUG har haft samarbete med ett projekt där målsättningen är att öka kunskap och utbyta erfarenheter om autism och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer (ADHD, Autism, Tourettes syndrom, Intellektuell funktionsnedsättning).

Under 2018-2019 har vi tillsammans med föräldraförening, ABOPANE i Bolivia planerat för ett kompetenscenter och klinik för neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och ungdomar, främst autism. Samarbetet startade år 2018 men har legat på is på grund av pandemin och politiska omständigheter i regionen.

Etiopien, Bright Star Ethiopia

Psykologer utan Gränser har under flera år haft ett samarbete med organisationen Bright Star Ethiopia i Addis Ababa, Etiopien. Bright Star Ethiopias verksamhet riktar sig mot tre huvudsakliga målgrupper; barn som bor på gatan, barn som arbetar och unga kvinnor som prostituerar sig. Dessa grupper har generellt sett en hög förekomst av PTSD och traumarelaterad ohälsa, inte sällan med samtidigt drogberoende. Genom utbildning, trygga boenden och miljöterapeutisk verksamhet arbetar de mot målet att göra dessa individer fria, friska och självständiga.

Vi i PuG har bland annat bidragit med handledning, kompetensutveckling, material och ekonomiskt stöd. Vi har haft medlemmar från oss som gjort studiebesök i Bright Stars verksamhet och fått med sig värdefull kunskap om hur de jobbar, samt hållit i workshops om psykotraumatologi. 


Bild från en workshop-serie Sofie och Michael höll för skolpersonal 2013

Etiopien, Yoseph

I Etiopien har PUG genomfört ett pilotprojket tillsammans med psykologkandidat Yoseph Demeke i Lalibela.  I Lalibela, ett mycket fattigt lantbruksområde i norra Etiopien, finns ingen tradition av psykologisk verksamhet. Yosephs uppgift under 2013/2014 har därför varit att kartlägga behov och undersöka vilka metoder som kan vara lämpliga att anpassa till den lokala kontexten och sammanfatta detta i en utredande rapport. Yoseph har fokuserat på hur problembeteenden hos barn i fattiga familjer kan bemötas. Det är idag ett utbredd problematik med misshandel, konflikter och barn som lämnar sina hem. Under 2014 utvärderas detta pilotprojekt och under 2015 försökte PUG koppla stipendiatpsykologen till en erfaren psykolog i landet för att han ska kunna få handledning och stöd på plats. Under 2015 erhöll Yoseph ett intyg där det framgår att hans arbete lett till en ökad kompetens inom området, både för honom själv och för oss inom föreningen i Sverige, som fått möjlighet att följa hans arbete.

IMG_5869

Bolivia, Qhanawara

Vi har haft ett samarbete med Qhanawara i Bolivia. Qhanawara är ett fritidshem för barn i ett fattigt område i utkanten av El Alto och drivs av en ideell förening med samma namn. Vi i PuG har stöttat psykologen Julia Mendoza med ett stipendium som möjliggjort för henne att arbeta där på 50%, till skillnad från ca 12% av en heltidstjänst innan stipendiet. Julia har fokuserat på att göra hembesök hos barnens familjer under höstterminen och har också haft terapier i grupp och individuellt. Hon har tidigare gjort emotionella och kognitiva kartläggningar av barnen. Julia har också erbjudits handledning på spanska av Alberto Santi (leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad) vid Psykologpartners i Linköping. Alberto har utfört denna handledning på volontärbasis. 

PUG har också skickat utbildningsmaterial i olika terapimetoder samt bistått i att etablera kontakt mellan Qhanawara och lokala organisationer som arbetar med Mänskliga rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa. Vår dåvarande vice ordförande Tekla Tell besökte under 2014 och träffade stipendiaten Julia Mendoza, som också har gett oss muntlig såväl som skriftlig återrapportering och utvärdering av projektet. Sammanfattningsvis betonar psykolog Julia Mendoza i sin utvärdering att hon tycker att det största utbytet har varit att få professionell vägledning genom den erfarna handledaren, samt att det har varit ett mervärde att en grupp har intresserat sig för hur psykologi kan användas på hennes arbetsplats.

526041_377495895606558_1408666216_n

Grekland, Lighthouse relief

Under våren 2018 påbörjade Psykologer utan Gränser ett projekt för anställda i frivilligorganisationen Lighthouse relief. Lighthouse relief är en organisation som har sin bas på Lesbos där de framförallt jobbar med att ta emot flyktingar. Organisationen finns även på andra ställen i landet med lite olika inriktningar på sina projekt, bland annat projekt för barn och ungdomar. Tre grupper handleddes kontinuerligt via Skype utifrån frågeställningar som uppkom i volontärernas dagliga arbete, samt utifrån ett långsiktigt perspektiv med fokus på återhämtning. Handledningen var också ett sätt att etablera kontakt med en liten organisation på fältet som gör en både viktig men också krävande insats i arbetet med flyktingmottagande i Europa.

Seminarium om Global neuropsykiatri 

Slide1

Sverige

Under åren har vi arrangerat ett antal event och projekt här i Sverige såsom föreläsningar, workshops, filmvisningar och opinionsbildande arbete i olika former. Nedan följer ett urval av dessa:

  • Workshopen ”Att öka hopp och självtillit hos ensamkommande och flyktingar vid asylprocessen och avslag” med Liria Ortiz
  • Föreläsningskvällar för medlemmar på teman såsom “Psykisk ohälsa, flykt och trauma”, “Hur kan vi bidra med psykologisk kunskap utanför sverige” och “Vidga dina vyer för global mental hälsa”
  • Samarbete med organisationen Agape som arbetar mot ensamkommande flyktingbarn som förlorat hem och sammanhang och tvingas leva på gatan, detta i form av konsultationstillfällen för volontärer.
  • I samarbete med Globalpsykologerna: Material och föreläsningar om psykisk ohälsa kopplat till migration och flykt. Dessa har tagits fram och hållits för volontärer på evakueringsboenden och organisationer som jobbar med språkstöd till nyanlända samt studenter och yrkesverksamma psykologer som vill fördjupa sig i ämnet.
  • Seminarium på temat Global neuropsykiatri