Etiopien

 

Samarbete mellan PUG och Bright Star Ethiopia, Addis Ababa, Etiopien

Psykologer utan gränsers Göteborgsförening inledde 2016 ett samarbete med Bright Star Ethiopia i Addis Ababa, Etiopien. Under ett besök i februari 2017 gavs tillfälle för planering kring fortsatt samverkan med utgångspunkt i organisationens behov, studiebesök i organisationens olika verksamheter och avslutningsvis gav PUG en tredagars workshop om psykotraumatologi och PTSD-behandling.

Bright Star Ethiopias verksamhet riktar sig mot tre huvudsakliga målgrupper; barn som bor på gatan, barn som arbetar och unga kvinnor som prostituerar sig. Dessa grupper har generellt sett en hög förekomst av PTSD och traumarelaterad ohälsa, inte sällan med samtidigt drogberoende. Genom utbildning, trygga boenden och miljöterapeutisk verksamhet arbetar de mot målet att göra dessa individer fria, friska och självständiga. Bright Star Ethiopia efterfrågar av PUG stöd i form av kompetensökning på temat psykologi generellt, behandling och organisering av vård samt ekonomiskt stöd för att bemanna den nya mottagning kallad ”Freedom clinic” för kvinnor och barn med psykisk ohälsa som är under uppbyggnad.

Det första steget är nu att undersöka hur vi kan fördjupa samarbetet genom dels utbildning och handledning om utredning och behandling av patienter med PTSD, dels stöd i skapandet av den mottagning för barn och kvinnor som ska öppna 2018.

Pilotprojket 2013-2015
I Etiopien har PUG genomfört ett pilotprojket tillsammans med psykologkandidat Yoseph Demeke i Lalibela.  I Lalibela, ett mycket fattigt lantbruksområde i norra Etiopien, finns ingen tradition av psykologisk verksamhet. Yosephs uppgift under 2013/2014 har därför varit att kartlägga behov och undersöka vilka metoder som kan vara lämpliga att anpassa till den lokala kontexten och sammanfatta detta i en utredande rapport. Yoseph har fokuserat på hur problembeteenden hos barn i fattiga familjer kan bemötas. Det är idag ett utbredd problematik med misshandel, konflikter och barn som lämnar sina hem. Under 2014 utvärderas detta pilotprojekt och under 2015 försökte PUG koppla stipendiatpsykologen till en erfaren psykolog i landet för att han ska kunna få handledning och stöd på plats. Under 2015 erhöll Yoseph ett intyg där det framgår att hans arbete lett till en ökad kompetens inom området, både för honom själv och för oss inom föreningen i Sverige, som fått möjlighet att följa hans arbete.

IMG_5869